clock menu more-arrow no yes

Filed under:

Actual NXT roster and coach pairings

As announced on ECW tonight:

  • Chris Jericho coaching Wade Barrett
  • Matt Hardy coaching Justin Gabriel (Justin Angel)
  • MVP coaching Skip Sheffield
  • Carlito coaching Michael Tarver
  • The Miz coaching Daniel Bryan (Bryan Danielson)
  • Christian coaching Heath Slater
  • CM Punk coaching Darren Young
  • R-Truth coaching David Otunga (Jennifer Hudson's fiancee)

The internet haterection over the Miz/Danielson pairing should be amusing.